Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

  Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.
Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvijeti ponovne uporabe informacija

Grad Krapina pristup informacijama omogućava:
1. Objavljivanjem putem web stranice Grada Krapine
2. Objavljivanjem akata Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Krapine u „Službenom glasniku Grada Krapine“ i na web stranici Grada,
3. Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
4. Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
5. Dostavljanjem ovlašteniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.
 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Krapini.


 
Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
 
1. Putem pošte ili osobno na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina.
2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
3. Putem elektronske pošte e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
4. Putem telefona na broj 049/382-414, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku ili telefaksom na broj 049/371-211.
 
 

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za prisustvovanje na sjednici Gradskog vijeća

 

Grad Krapina može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.


 Grad Krapina ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

  Službenik za informiranje imenovan je gradonačelnikovom  Odlukom o imenovanju službenika za informiranje.

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu