Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07. i 125/08.) Gradsko vijeće Grada Krapine na sjednici održanoj dana 30.lipnja 2009. godine donijelo je Statut Grada Krapine.

Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11., 144/12.), ) članka 21. i 99. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“, broj 4/09.) Gradsko vijeće Grada Krapine, na sjednici održanoj 20.03. 2013. godine, donosi Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine.

Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), ) članka 21. i 99. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“, broj 4/093/13) Gradsko vijeće Grada Krapine, na svojoj 6. sjednici održanoj 19.2.2018. godine, donosi Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine.

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 98/19) i članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“, broj 4/09, 3/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Krapine, na svojoj 18. sjednici održanoj 28.2.2020. godine, donosi Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, br. 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 36/2009., 1252/2008., 36/2009., 150/2011., 144/2012., 123/2017., 98/2019 i 144/2020.) te članka 21. i 99. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“, broj 4/09, 3/13, 1/18 i 1/20) Gradsko vijeće Grada Krapine, na svojoj 25. sjednici održanoj 17.3.2021. godine, donosi Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine